طراحی و مهندسی (E) شامل موارد زیر:

•    مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study/FS)
•    مطالعات مفهومی (Conceptual Study)

•    مهندسی پایه (Basic Engineering)

•    طراحی تفصیلی (Detail Design)

•    خدمات مهندسی خرید (Procurement Engineering Services)

•    نظارت عالیه و مهندسی کارگاهی (Supervisory & Site Engineering)

•    مدیریت پیمان (Management Contracting/MC)

نگهداری، تعمیرات و راهبری واحدهای موجود (Maintenance, Repair & Operation/MRO)

تدارکات و تامین کالا (Procurement/P)

مهندسی و تامین کالا (Engineering & Procurement/EP)

نصب، اجرا و راه اندازی پروژه ها (Site Installation, Construction & Commissioning Services/C)

مهندسی، خرید، نصب، اجرا و راه اندازی به صورت توأمان (EPCC)