شركت هيرگان انرژي جهت اجراي پروژه‌هاي نيروگاه‌هاي گازي، بخاري، آبي و منابع جايگزين شونده داراي تجارب بوده و توانايي نوسازي و آلودگي زدائي از خروجي نيروگاه‌ها را دارد.
كارشناسان اين شركت توانائي ارائه خدمات متنوعي شامل انتخاب مكان سايت، امكان سنجي، طراحي، خريد، ساخت و بهره‌برداري نيروگاهي را دارا مي‌باشند.
با تركيب تجارب و ديدگاه‌هاي نوين، مي‌توانيم كارفرمايان خود را جهت تسريع اجراي پروژه‌ها ياري نماييم.