مطالعات امكان سنجي

•    مطالعات فني– اقتصادي
•    انتخاب گزينه مناسب

 

طراحي مفهومی، پايه و تفصيلي

•    فرآيند و ايمني
     

        •     تهيه مباني طراحي و مشخصات فني
        •    شبيه سازي فرآيندي
        •    تهيه دياگرام فرآيندي PFD
        •    تعيين مشخصات فرآيندي تجهيزات مكانيكي اصلي
        •    محاسبات و طراحي هيدروليكي
        •    طراحي شبكه و تجهيزات مشعل
        •    محاسبه و تهيه برگه هاي اطلاعاتي شيرهاي كنترل
        •    تهيه دياگرام هاي لوله كشي و ابزاردقيق P&ID
        •      تهيه مشخصات فني تجهيزات يكجا خريد
        •    مطالعات ریسک (HAZOP)
        •    ايمني و محيط زيست HSE

 

•    سيويل و سازه
        •    تهيه مباني طراحي و مشخصات فني سيويل و سازه
        •    تهيه نقشه هاي معماري
        •    محاسبات سيويل و سازه
        •    تهيه نقشه هاي ترازبندي و جانمايي فونداسيون ها
        •    تهيه نقشه هاي فونداسيون ها
        •    تهيه نقشه هاي سازه هاي فلزي و بتوني
        •    تهيه نقشه هاي محوطه سازي و سيستم جمع آوري آب هاي سطحي    

 

•    لوله كشي
        •    تهيه مباني طراحي و مشخصات فني لوازم لوله كشي
        •    تهيه نقشه هاي جانمايي كليه تجهيزات  
        •    طراحي و تهيه نقشه هاي جانمايي لوله كشي و ايزومتريك
        •    آناليز تنش لوله ها و طراحي و جانمايي تكيه گاه هاي لوله ها
        •    تهيه ليست خطوط لوله
        •    دياگرام هاي هيدروستاتيكي
        •    برآورد مقادير اقلام لوله كشي
        •    همكاري در تهيه نقشه هاي P&ID

 

•    مكانيك
        •    تهيه مباني طراحي و مشخصات فني تجهيزات مكانيكي
        •    تهيه برگه هاي اطلاعات فني تجهيزات دوار و ثابت
        •    تهيه نقشه هاي مكانيكي تجهيزات ثابت
        •    تهيه مدارك خريد تجهيزات مكانيكي ثابت و دوار

 

•    برق و مخابرات
        •    تهيه مباني طراحي و مشخصات فني تجهيزات برق و مخابرات
        •    محاسبات ظرفيت تجهيزات برقي، كابل ها و اتصال كوتاه
        •    تهيه نقشه هاي تك خطي تجهيزات برق
        •    طراحي و محاسبات سيستم روشنايي
        •    طراحي و محاسبات سيستم اتصال زمين و برق گير
        •    تهيه ليست كابل ها

 

•    ابزاردقيق و كنترل
        •    تهيه مباني طراحي و مشخصات فني لوازم ابزاردقيق و سيستم كنترل
        •    محاسبات شيرهاي كنترل
        •    تهيه برگه هاي اطلاعاتي لوازم ابزاردقيق
        •    تهيه دياگرام لوپ هاي كنترل
        •    تهيه دياگرام هاي Cause & Effect
        •    تهيه ليست ها
        •    تهيه نقشه هاي جانمايي كابل ها و لوازم ابزاردقيق

 

خدمات مدیریت پیمان

•    چک کردن کلیۀ مدارک مهندسی و ارائه نظرات فنی
•    بررسی نیازمندی های پروژه و تطبیق آن با مدارک تهیه شده
•    برگزاری جلسات با گروه های مرتبط و انجام کلیۀ هماهنگی های لازم
•    هماهنگی با سازندگان، تهیه کنندگان کالا جهت انجام خریدهای پروژه

 

خدمات فني و تداركات خريد كالا

•    تهيه مدارك خريد كالا به تفكيك بخش هاي مهندسي
•    تهيه ليست سازندگان مورد تأیيد
•    ارسال مدارك خريد براي سازندگان
•    آناليز فني و مالي پيشنهادات سازندگان و مكاتبات فني و مالي جهت نهايي سازي خرید اقلام
•    تهيه جدول مقايسه فني و مالي سازندگان و انتخاب سازندۀ برتر
•    صدور دستور خريد و دريافت پيشنهاد نهايي از سازنده منتخب
•    عمليات بانكي جهت صدور اعتبارات اسنادي براي سازندگان
•    بررسي اسناد و مدارك فني سازندگان با همكاري واحد مهندسي
•    خدمات بازرگاني و پي گيري سفارشات براساس سفارش خريد
•    انتخاب بازرس، ارائه محدوده كار بازرسي و پي گيري و هماهنگي جهت بازرسي كالا
•    هماهنگي جهت بسته بندي مناسب، انتخاب مؤسسه باربري و حمل كالا به مقصد
•    خدمات بازرگاني و ترخيص كالا
•    حمل و تحويل كالا به انبار كارفرما

 

خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهي جهت پروژه هایEPC

•    مهندسي كارگاهي
•    بازديد و مطالعه وضعيت فعاليت ها
•    نظارت كارگاهي

نظارت بر ساخت و بازرسي فني تجهيزات

•    نظارت بر مراحل ساخت كالا
•    بازرسي ساخت كالا
•    بازرسي از تأمين¬كنندگان