جهت حصول اطمينان از صلاحيت و اجراي اصولي تمامي قراردادهاي منعقد شده، شركت هيرگان انرژي با توجه به آخرين استانداردها، رويه‌ها و دستور العمل هايي را تدوين نموده است.
با ديدگاه همكاري وكسب رضايتمندي در كنار كارفرما اقدام به ارائه خدمات به بهترين نحو مطلوب مي‌نمائيم و در اين راه از كليه امكانات و تخصص‌هاي خود استفاده مي‌نمائيم.
شركت هيرگان انرژي به جزء موارد عنوان شده در زمينه‌هاي زير نيز توانايي انجام كار دارد.
  پروژه‌هاي زيست محيطي
  پروژه‌هاي Bio-fuel
  صنايع فلزي
  صنايع سيمان
  صنايع خوراكي
  پروژه‌هاي عمراني
  سيستم‌هاي ابزار دقيق، كنترل و SCADA
  پيش راه اندازي و راه اندازي