خدمات مشاوره در زمینه پایه سیستم های تکمیلی اعلان و اطفای حریق پتروشیمی جم

•    اهداف پروژه  
در حال حاضر بخش هایی از مناطق عملیاتی و غیر عملیاتی و ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی پتروشیمی جم فاقد سیستم های اعلان و اطفای حریق می باشند و یا سیستم های مذکور به صورت ناقص در این مکان ها طراحی و اجرا شده است؛ موضوع این پروژه شامل انجام خدمات مشاوره شامل بررسی و مطالعه کامل سیستم های اعلان و اطفای حریق موجود در محدوده موضوع قرارداد و مشخص نمودن نواقص و نیازمندی‌های این سیستم ها بر اساس استانداردهای مورد تایید کارفرما و تهیه مدارک طراحی پایه سیستم‌های مذکور می باشد.
•    شرح خدمات
خدمات مشاوره مورد نیاز، به طور کلی عبارت است از بررسی و مطالعه سیستم های اعلان و اطفای موجود در محدوده موضوع قرارداد و مشخص نمودن الزامات و نیازمندی های مورد نیاز جهت تکمیل و یا پیاده سازی سیستم های اعلان و اطفا، مطابق الزامات و نیازمندی های ذکر شده در شرح موضوع قرارداد و همچنین استانداردهای موردتاییدکارفرما و طراحی پایه سیستم های مورد نیاز و تهیه نقشه ها و مدارک فنی مربوطه.
بر این اساس، خدمات مورد نیاز شامل فعاليت هاي زير مي‌باشد:
-    برگزاری جلسات شناخت پروژه و دریافت اطلاعات و مدارک فنی مورد نیاز
-    بازنگری و یا تولید مدارک Hazard Area Classification
-    بررسی وضعیت سیستم های اعلان و اطفا در نواحی موضوع قرارداد و مقایسه آن با الزامات و نیازمندی های استانداردی و همچنین نیازمندی های ذکر شده در شرح موضوع قرارداد و ارائه کمبود این سیستم ها در گزارش GAP Analysis Report
-    طراحی پایه سیستم های اعلان و اطفای مورد نیاز
-    تهیه اسناد مورد نیاز جهت برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار EPC
 
مشاور : شركت مهندسي هیرگان انرژی
كارفرما : مجتمع پتروشیمی جم