انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته FEED پروژه تجهیز و رفع نواقص واحد نمك‌زدايي پازنان 2

•    اهداف پروژه  
با توجه به سنگين بودن نفت ميدان گچساران و بالا بودن گرانروي، وجود واكس و آسفالتين و همچنين سخت بودن اموليسيون‌هاي آب در نفت، اين واحد قادر به كاهش ميزان نمك نفت خروجي در حد استاندارد نبوده و اين مشكل بخصوص در فصل سرد سال افزايش يافته و حتي مواد تعليق شكن نيز در اين واحد كارايي مطلوبي ندارند. به همين دليل تجهيز واحد مذكور ضروري و اجتناب ناپذير تشخیص داده شد. علاوه بر آن نواقص متعددي در واحد به دليل قدمت كاركرد وجود دارد كه طبق موارد ذکر شده در شرح خدمات می بایست برطرف می گردید.
 
•    شرح خدمات
در راستاي نيل به اهداف پروژه این مشاور براساس اطلاعات جمع آوري شده جهت واحد موجود پازنان 2 نسبت به انجام مهندسي مقدماتی و تهيه شرح كار و نقشه‌هاي مربوطه اقدام نمود. مدارك تهيه شده براي كليه ديسيپلينهاي مختلف كاري (مكانيك و لوله‌كشي، سيويل، برق، كنترل و ابزار دقيق، خوردگي فلزات، مخابرات، ايمني و آتش‌نشاني و ...) بوده و براي انجام فاز بعدي پروژه و انجام مناقصه به روش EPC  از هر نظر مناسب و كامل می باشند.
خلاصه مراحل انجام پروژه عبارتند از :
-    جمع آوري اطلاعات و مطالعات ميداني از وضعيت موجود
-    تهيه اطلاعات فني واحد، شرايط محيطي و مدارك لازم براي طراحي مقدماتی
-    تهيه مباني طراحي مقدماتی و ارسال براي كارفرماي محترم جهت بررسي و تاييد
-    آناليز داده‌ها و پيشنهاد گزينه‌هاي عملياتي شامل گزینه های مختلف انتخاب نوع مبدلها و نمک گیرها، انتخاب روش بهینه جهت تصفیه پساب و...
-    شبيه سازي فرآيندي و بررسي پارامترهاي موثر
-    بررسي فني و اقتصادي گزينه‌ها و انتخاب گزينه برتر از لحاظ فني و اقتصادي
-    جلسه با كارفرماي محترم و ارائه گزينه برتر
-    تهيه مدارك  نهايي طراحي مقدماتی بر اساس گزینه تایید شده


مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی    
كارفرما : شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب