مطالعه چگونگی جمع آوری گازهای اسیدی تولیدی کارخانه گاز و گاز مایع 1700 و واحد بهره برداری مسجد سلیمان (بیع متقابل)

  • شرح كلي پروژه

با راه اندازي واحد بهره برداري مسجد سليمان ( بيع متقابل) 4/5 م ف ر و كارخانه گاز و گاز مايع 1700 94/12 م ف ر در زمستان و 6/13 م ف ر در تابستان، گاز ترش و اسيدي توليد شده و با توجه به قابل استفاده نبودن اين گازها براي مصارف معمول نياز به انجام مطالعه و بررسي راهكارهاي مختلف و انتخاب گزينه مناسب براي جلوگيري از سوزانده شدن اين گازها ضروري مي‌باشد.

  • خدمات مورد نياز پروژه

در راستاي نيل به اهداف پروژه، مشاور بايد با انجام مطالعات مهندسي مفهومي بهترين و مناسبترين روش جهت شيرين سازي و يا فشار افزايي گاز را معرفي و مورد مطالعه قرار داده و كليه گزينه‌هاي مناسب اجراي پروژه را بهمراه مقايسه فني/ مالي، روشهاي قراردادي و گزينه بهينه را با ذكر دلايل انتخاب به كار فرما ارائه نمايد. متعاقباً پس از اخذ تأييديه‌هاي لازم در خصوص پذيرش گزينه و انجام مطالعات مهندسي مقدماتي بر اساس گزينه بهينه كليه مدارك بسته مهندسي FEED را به صورتي به كارفرما ارائه نمايد كه قابليت پيگيري مرحله بعدي مناقصه و اجراي كامل اين پروژه به روش EPC فراهم آيد.

 

مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی

كارفرما : شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب