بهينه‌سازي رديف‌هاي تراكم ايستگاههاي تقويت فشار گاز آماك

  • شرح كلي پروژه

پروژه «مطالعه بهينه‌سازي رديفهاي تراكم ايستگاههاي تقويت فشار گاز طرح آماك» با هدف جمع‌آوري كامل گازهاي همراه نفت مازاد بر ظرفيت ايستگاههاي تقويت فشا گاز موجود طرح آماك شامل ايستگاههاي تقويت فشار اهواز 1، 2، 3، منصوري، آب تيمور، مارون 3 و كوپال مي‌باشد.

با اينكه اين ايستگاهها در مجموع جهت جمع آوري حدود«243 م ف م ر» گاز طراحي شده اند ولي به دليل مشكلات ناشي از طراحي نامناسب، محدوديت هاي عملياتي موجود در رديفهاي تراكم نصب شده و غيره باعث گرديده، ايستگاههايي كه در حال حاضر ميزان گاز ورودي به ايستگاه كمتر از ميزان ظرفيت طراحي آن واحد مي‌باشد مشكل گاز به مشعل وجود داشته باشد.

تعدادي از مهمترين عواملي كه باعث به وجود آمدن اين مشكلات جهت ايستگاههاي مذكور گرديده اند مي‌توان به شرح ذيل اشاره نمود:

الف)  افت فشار مخازن نفتي بنگستاني

ب)  تغيير برنامه توليد گاز همراه

ج)  نواقص طراحي ايستگاهها و مفروضات غير صحيح مشاور طرح

موارد ذكر شده فوق صرفاً بعنوان اهم نيازمنديهاي پروژه بيان گرديده اند و شامل كليه نيازمنديهاي پروژه نمي‌باشد، كه در اين خصوص مشاور بايد براي رسيدن به اهداف پروژه، كليه موارد مورد نياز را بررسي و مطالعه نموده و راهكار مناسب را ارائه نمايد.

 

  • شرح خدمات بطور كلي:
    • 1-1 مطالعات مهندسي مفهومي و امكان سنجي
    • 1-2 مطالعات مهندسي مقدماتي
    • 1-3 مدارك تكميلي پروژه
    • 1-4 كتابچه شرح خدمات EPC

 

 

مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی

كارفرما : شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب