مطالعه مهندسی مقدماتی و طراحی تفصیلی پروژه توسعه مخزن کوه آسماری

•    شرح كلي پروژه
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب قصد دارد انتقال حدود 30 ميليون فوت مكعب در روز (م‌ف‌ر) گازترش با حدود 11% سولفيد هيدروژن از مخزن كوه‌ آسماري به واحد نم‌زدائي پتروشيمي رازي را در دو مرحله به انجام برساند.
در مرحله اول پروژه، نخست مطالعات مهندسي مقدماتي انجام و پس از انتخاب گزينه برتر و تصويب آن توسط كارفرما، طراحي تفصيلي نيز انجام شده و مدارك مهندسي و اسناد پيمان براي انجام مرحله دوم پروژه بصورت PC تهيه خواهند شد.
در مرحله دوم پروژه، براساس مطالعات صورت گرفته و مدارك تهيه شده در مرحله اول، مناقصه برگزار شده و پيمانكار اجرايي انتخاب و پروژه بصورت خريد كالا و نصب به ايشان واگذار و اجراء خواهد شد.
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد خدمات مورد نياز مرحله اول پروژه را به مهندسين مشاور و داراي تجربه، تخصص و امكانات لازم واگذار نمنايد. براين اساس، كتابچه حاضر جهت مشخص نمودن خدمات مورد نياز پروژه در مرحله اول آن تدوين شده است. متذكر مي‌گردد كه كتابچه حاضر محدود كننده خدمات پروژه نبوده و لازم است مشاور منتخب كليه موارد مورد نياز پروژه را مدنظر قرار داده و كليه نقشه‌ها و مدارك لازم را جهت انجام مرحله بعدي پروژه (خريد كالا و اجراء) تهيه و ارائه نمايد.
•    شرح خدمات بطور كلي:
-    1-1 مطالعات مهندسي مقدماتي
-    1-2 مطالعات مهندسي تفصیلی
-    1-3 مدارك تكميلي پروژه
-    1-4 كتابچه شرح خدمات PC


مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب