مطالعه چگونگي كاهش مؤلفه هيدروژن سولفوره نفت توليدي و اثرات آن

•    اهداف پروژه  
به منظور انجام مطالعات ميداني و مهندسي و تهيه نقشه ها و مشخصات فني به همراه تخمين هزينه هاي لازم براي تعيين نوع و نحوه كار اجرايي مورد نياز گزينه هاي مختلف و انتخاب گزينه برتر درخصوص سيستم شيرين سازي و محل هاي مناسب احداث آن انجام مي گيرد.
لازم به ذكر است طي مطالعات مهندسي مفهومي مشاور مي باست با تهيه و ارائه گزينه هاي مختلف و نيز مشخص نمودن گزينه برتر نسبت به تأكيدات كتبي كارفرما اقدام نمايد. ارائه گزينه مطلوب و بهينه مي بايست داراي حداقل ابهامات و حداكثر منافع و صرفه و صلاح كارفرما باشد تا در اسرع وقت قابل تأييد (از طرف كارفرما و ادارات ذيربط) باشد.

•    احتياجات پروژه
به منظور بررسي كاهش ميزان H₂S در نفت توليدي به ميزان ppm 5, 10, 15 وزني در خروجي واحدهاي بهره برداري (ضمن توجه به شاخصهاي مهم ديگر مانند °API ، RVP نفت خام توزيعي و جلوگيري از به هدر رفتن نفت به صورت بخارات هيدروكربوري) و ارزيابي اثر آن بر تأسيسات فرآيندي و همچنين تعيين محل مناسب نصب تأسيسات شيرين سازي نياز به انجام بازديد، جمع آوري اطلاعات و انجام مطالعات مهندسي مفهومي است كه طي اين مطالعه ضمن مشخص نمودن كليه نواقص و محدوديتهاي عملياتي فرآيند موجود و احداث واحد فرآيندي جديد نسبت به انتخاب گزينه برتر جهت شيرين سازي و محل مناسب احداث آن با تأييدات كارفرما اقدام مي گردد. در اين خصوص مشاور ضمن جمع آوري اطلاعات و بررسي كليه فرآيندهاي موجود در تأسيسات هزينه هاي مترتب در آلترناتيوهاي مختلف را ارائه مي نمايد تا در تهيه و تدوين مدارك نهايي، كليه موارد مطالعه شده جهت پيگيري هاي بعدي قابل اقدام و پيگيري باشد.

مشاور : شركت مهندسي هیرگان انرژی
كارفرما : شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب