پروژه خدمات مشاوره جهت تعمير و ترميم و بهسازي كوره هاي نفتاي كارخانجات گاز و گاز مايع 900 و 1000

•    اهداف پروژه  
تاسيسات فوق جهت تامين خوراك (گاز و نفتا) لازم براي پتروشيمي بوعلي سينا ، بيد بلند و تعداد ديگري از تاسيسات تاسسيس شده به علت خوردگي ناشي از سولفور تاسيسات فوق دچار مشكلات متعددي شده لذا در مطالعات انجام شده توسط كارفرما جهت بهينه سازي توليد و رعايت قوانين HSE اصلاحات زير تعريف شد:
1-    اصلاح جنس لوله ها موجود در محيط هاي تشعشعي و همرفت
2-    مطالعه و اصلاح محيط هاي همرفت جهت بالا بردن ظرفيت توليد
3-    طراحي و نصب سيستم هاي ضد خوردگي
4-    اصلاح هر نوع مشكل موجود
خدمات مهندسي پايه و مهندسي تفصيلي پروژه فوق به شركت هيرگان انرژي واگذار شده است

•     شرح خدمات
-       مهندسي پايه
-      مهندسي تفصيلي

پيمانكار: شركت مهندسي هيرگان انرژي
كارفرما: شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب