ابلاغ پروژه مطالعه و طراحی اعلان و اطفای حریق پتروشیمی جم به شرکت مهندسی هیرگان انرژی

در تاریخ 16/05/1396 پروژه مطالعه و طراحی اعلان و اطفای حریق پتروشیمی جم به شرکت مهندسی هیرگان انرژی ابلاغ گردید. در حال حاضر بخش هایی از مناطق عملیاتی و غیر عملیاتی و ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی پتروشیمی جم فاقد سیستم های اعلان و اطفای حریق می باشند و یا سیستم های مذکور به صورت ناقص در این مکان ها طراحی و اجرا شده است، موضوع این پروژه انجام خدمات مشاوره شامل بررسی و مطالعه کامل سیستم های اعلان و اطفای حریق موجود در محدوده موضوع قرارداد و مشخص نمودن نواقص و نیازمندی‌های این سیستم ها بر اساس استانداردهای مورد تایید کارفرما و تهیه مدارک طراحی پایه سیستم‌های مذکور می باشد