شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خدمات مربوط به نظارت عالیه و کارگاهی خود را جهت پروژه های مربوط به طرح احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی بر اساس شرح کار و مشخصات فنی که طراحی مقدماتی و تفصیلی آن توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران اجرایی انجام شده یا در دست انجام است را به مدت 24 ماه به شرکت مهندسی هیرگان انرژی محول نموده است. شرکت هیرگان انرژی موظف است ساماندهی عوامل نظارت عالیه و کارگاهی خود را در مناطق و واحدهای مختلف با هماهنگی نمایندگان کارفرما انجام داده و نحوه ارتباط سازمانی آنها را با دفتر مرکزی و نمایندگان کارفرما تدوین و مشخص نماید.
•    خدمات موضوع قرارداد
    خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
    خدمات مهندسی شامل بازبینی و تایید استانداردهای مهندسی و روش های محاسباتی در بخش های مختلف و ...
    خدمات ارجاع کار شامل تنظیم اسناد و مدارک قراردادی، مشارکت در جلسات پیش از ارایه نرخ مناقصات و ...
    خدمات هماهنگی، اجرایی و تحویل موقت
    خدمات کنترل کیفیت
    خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
    خدمات مکانیزه کنترل مستندات پروژه ها
    خدمات راه اندازی، بهره برداری آزمایشی، تحویل و تضمین

 

مشاور: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
كارفرما : شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب