ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و راﻫﺒﺮي ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز اﯾﻼم

ﻣﻮﺿﻮع این قرارداد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت از ارائه ﺧﺪﻣﺎت تعمیرات مکانیکی کلیه تجهیزات و سیستم لوله کشی پالایشگاه گاز ایلام به صورت مستمر و دوره ای می باشد.
این خدمات شامل تعمیرات و ﻧﮕﻬﺪاري کلیه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار (ماشینری)، تجهیزات ﺛﺎﺑﺖ و سیستم های عایق کاری و لوله کشی مجتمع واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪي و ﻏﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪي، ﻣﺨﺎزن، مشعل ها، واحد داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، تصفیه ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﯽ و شبکه آب رسانی بوده و هم چنین راﻫﺒﺮي ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰي و تعمیرات اساسی کارخانه را نیز شامل می گردد.